Websitevoorwaarden

CONTACTGEGEVENS 

Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van; 

InBev Nederland N.V. 

Adres: Ceresstraat 1, Postbus 3212, 4800 MA Breda 

Telefoonnummer: +31(0)76 525 2424 

E-mail adres: consumer.care.nl@ab-inbev.com 

KvK-nummer: 20080399 

BTW-nummer: NL001337944B01, hierna ook wel te noemen 'AB InBev'.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden. Kun je niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent. Deze AB InBev website is bestemd voor consumenten.

Door deze website te bezoeken accepteer je dat op de AB InBev website het Nederlands recht van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, met dien verstande dat in arrondissementsrechtbankzaken de rechtbank te Breda in ieder geval bevoegd is.

AB InBev stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. AB InBev geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. AB InBev is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. AB InBev is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan AB InBev ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. AB InBev is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

Door het bezoeken van deze website accepteer je dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze site te plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Het promoten van excessief of onverantwoordelijk gebruik van alcoholhoudende drank of drankgebruik door minderjarigen is niet toegestaan. Ondanks dat AB InBev betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert AB InBev geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. AB InBev behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

Door deze website te bezoeken accepteer je dat de informatie die door jou op de website is geplaatst, niet behandeld zal worden als vertrouwelijk of eigendom. Je accepteert tevens dat ideeën, concepten, ontwerpen en andere informatie die je op de website plaatst te allen tijde door AB InBev mag worden gebruikt, zonder dat je hieraan enige rechten kunt ontlenen.

Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij InBev Nederland N.V. of bij derden die InBev Nederland N.V. een licentie hebben verstrekt. Je erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina's, behalve in het geval het uitdrukkelijk is vermeld op de website en mogelijk is gemaakt door AB InBev/ InBev Nederland N.V. óf AB InBev / InBev Nederland N.V. vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. AB InBev / InBev Nederland N.V. zal haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van AB InBev / AB InBev Nederland N.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van AB InBev / AB InBev Nederland N.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Indien je op de AB InBev website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacy- en cookieverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacy- en cookieverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover AB InBev geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat AB InBev de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen AB InBev en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. AB InBev is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar AB InBev dan wel AB InBev Nederland N.V. mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

Indien je een vraag of een klacht heeft over deze website, neem dan contact op met: 

InBev Nederland N.V. 

Adres: Ceresstraat 1, Postbus 3212, 4800 MA Breda 

Telefoonnummer: +31(0)76 525 2424 (gratis) 

E-mail adres: consumer.care.nl@ab-inbev.com

AB InBev behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene voorwaarden. AB InBev raadt je derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.

De promotie is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder in België. De promotie begint op 01/08/2023 en eindigt op 31/08/2023, alleen in de deelnemende locaties. 

Er geldt een limiet van 3 deelnames per dag via de BEES Coupon. 

Om deel te nemen moet de consument: 

  • 1 Kwak SKU kopen in de BEES Coupon-tool om deel te nemen aan de promotie. 

  • Een algemene kennisvraag over het merk beantwoorden. 

  • Ons informeren over hun voorkeursregio om hun prijs op te eisen. 

Elke week in augustus zullen we 3 winnaars selecteren om de prijs te winnen, en elke winnaar kan 3 vrienden uitnodigen om met hen mee te gaan, met een maximum van 12 winnaars geselecteerd gedurende augustus. 

De winnende deelnemers worden willekeurig gekozen en worden via het telefoonnummer dat ze hebben opgegeven bij hun deelname aan de wedstrijd, gecontacteerd door een medewerker van AB InBev. Nadat de consument heeft bevestigd dat ze de prijs willen ontvangen, zal het ervaringsbureau dat alle ballonvluchten beheert en organiseert, contact met hen opnemen. 

Winnaars krijgen de data en regio's waar en wanneer de vluchten gepland staan. De vluchten zijn gepland in augustus, september en oktober. Deelnemers hebben 24 uur de tijd om te reageren via de telefoon (SMS of telefoongesprek) om te bevestigen of ze beschikbaar zijn, om de namen van hun drie gasten/vrienden die ze willen meenemen te bevestigen, en om een ophaallocatie te kiezen. Alle winnaars en hun vrienden worden opgehaald op een afgesproken ophaallocatie door een taxidienst en worden naar de opstapplaats en landingsplaats van de Kwak Ballon Bar gebracht. 

 
Winnaars krijgen de unieke kans om te winnen en hebben 1 kans om te antwoorden. Er zijn geen wijzigingen of onderhandelingen mogelijk voor andere data of regio's nadat ze zijn goedgekeurd. Als de winnaar uiteindelijk niet op de afgesproken datum en regio aanwezig kan zijn, kunnen ze iemand anders vragen om hen te vervangen. Als dat niet mogelijk is, wordt een andere winnaar geselecteerd. 

Belangrijk om te weten: Ballonvluchten zijn sterk afhankelijk van de juiste weersomstandigheden. Als de weersomstandigheden niet goed genoeg zijn om te vliegen, wordt de vlucht uitgesteld. Als het weer niet goed genoeg is om de vlucht nog in 2023 te laten plaatsvinden (het ballonseizoen duurt normaal gesproken tot oktober, afhankelijk van het weer), ontvangen de winnaars een voucher voor 1 reguliere ballonvlucht in de Kwak heteluchtballon, geldig voor hen en 3 vrienden. Dus 1 voucher voor 4 personen in de Kwak heteluchtballon. Vervolgens kunnen ze zelf op een later moment een vlucht plannen. 

De data van de vluchten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en worden apart geregeld. 

Onder voorbehoud van beschikbaarheid, alle rechten voorbehouden. De promotie wordt verleend door en namens: AB InBev Belgium, InBev Belgium BV. Wij behouden ons het recht voor om deze promotie op elk moment in te trekken.